Terms & Conditions

Algemene Leveringsvoorwaarden BlueMonks BV

Introductie
Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van BlueMonks. BlueMonks wil een betrouwbare, servicegerichte en transparante onderneming zijn. Daarom proberen wij naar beste vermogen rekening te houden met alle belangen van onze klanten, medewerkers en andere betrokkenen. Om dit te bereiken zijn deze Algemene Voorwaarden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Artikel 1. Definities
Overeenkomst/opdracht: de Overeenkomst tussen de Klant en BlueMonks die de zakelijke relatie tussen beide partijen beschrijft. De brief beschrijft de omvang van de Overeenkomst, de voorwaarden en de kosten conform de bepalingen van de Overeenkomst en/of bevestiging van de opdracht.
BlueMonks BV: de opdrachtnemer, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Larikslaan 14, 3833AM te Leusden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78071666
Opdrachtgever: de partij die de Overeenkomst met BlueMonks aangaat.
Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden die in dit document zijn opgenomen.
Persoonsgegevens: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door BlueMonks uit anderen hoofde worden verricht in verband met de Overeenkomst of offerte.
Offerte: de formele opgave van de geschatte kosten voor een bepaalde opdracht tussen BlueMonks en de Opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid
a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de website, alle Overeenkomsten en offertes waarbij BlueMonks diensten van welke aard ook voor de Klant zal verrichten, ook indien deze diensten niet nader in deze voorwaarden zijn omschreven.

b) Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 13-07-2020.

c) De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met BlueMonks, voor de uitvoering waarvan door BlueMonks derden dienen te worden betrokken.

d) Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van de Klant zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door BlueMonks uitdrukkelijk van de hand gewezen.

e) Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen BlueMonks en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze Algemene Voorwaarden. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld zijn, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

f) Indien BlueMonks niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat BlueMonks in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

g) BlueMonks is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Ingrijpende inhoudelijke wijzigingen zullen vooraf met de Klant worden besproken.

h) De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de aanvaarding van het aanbod door de Klant BlueMonks heeft bereikt. Door aanvaarding van het aanbod verklaart de Klant zich akkoord met de toepasselijke bepaling van deze Algemene Voorwaarden en doet hij zo nodig afstand van een toepasselijke bepaling van zijn eigen Algemene Voorwaarden. Overeenkomsten worden uiteindelijk schriftelijk vastgelegd.

i) Indien in de aanvaarding wijzigingen ten opzichte van het aanbod worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de Overeenkomst pas tot stand indien BlueMonks aan de Klant kenbaar heeft gemaakt met deze afwijkingen van het aanbod in te stemmen.

 

Artikel 3. Werkzaamheden
a) BlueMonks is een Internationale Financiële en Economische criminaliteit boetiek gevestigd in Nederland met een focus op alle aspecten van de Know Your Customer (KYC) en Anti Money Laundering (AML) normen. Dit omvat witwassen van geld, financiering van terrorisme, belastingontduiking en andere vormen van FEC (Financieel Economische Criminaliteit). Toezichthouders verwachten van financiële instellingen dat zij maatregelen nemen om FEC te voorkomen en BlueMonks helpt financiële instellingen bij het vinden van de beste aanpak om dit te doen.

BlueMonks is actief op de volgende gebieden en biedt diensten aan die gerelateerd zijn aan:

– Systematische Integriteit Risico Analyse (SIRA)

– Ken Uw Klant (KYC)

– Customer Due Diligence (CDD)

– Voortdurende due diligence Cliënt activiteitenmonitoring

– Transactie filtering en monitoring, Cliënt filtering

– Onboarding-specialisten


Artikel 4. Offertes en aanbiedingen
a) Een verzonden offerte of aanbieding is geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij BlueMonks anders aangeeft.

b) Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kunnen aan de offerte op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

c) Indien de Opdrachtgever een aanbod aanvaardt, behoudt BlueMonks zich het recht voor het aanbod binnen 2 (twee) Werkdagen na aanvaarding te herroepen.

d) BlueMonks kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

e) Een samengestelde prijsopgave verplicht BlueMonks niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

f) Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is BlueMonks daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BlueMonks anders aangeeft.

g) Aanbiedingen die in het verleden zijn gedaan, zijn in beginsel prijsindicaties en gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

h) De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen nationale/lokale reis- en verblijfkosten, tenzij anders aangegeven. Internationale reiskosten zijn niet inbegrepen.

 

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn, risico-overgang, uitvoering
a) De Overeenkomst tussen BlueMonks en de Opdrachtgever wordt aangegaan per opdracht of voor een bepaalde periode. Voor de opdracht geldt: zolang de opdracht niet is voltooid, of zolang één van de partijen niet heeft opgezegd de Overeenkomst te ontbinden, wordt aangenomen dat de Overeenkomst van kracht is. Voor overeenkomsten die voor een bepaalde tijd zijn aangegaan, geldt dat de Overeenkomst volledig moet zijn nagekomen, met uitzondering van de wettelijke mogelijkheden tot ontbinding.

b) Indien de Overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan, moet de tijdsduur uitdrukkelijk in de Overeenkomst worden vermeld.

c) Indien de Overeenkomst is aangegaan voor een bepaalde periode, deze periode is verstreken en er geen schriftelijke opzegging is gedaan door de Opdrachtgever tot 2 (twee) maanden voor het verstrijken van de periode die hij wenst te beëindigen, wordt de Overeenkomst verlengd met eenzelfde periode.

d) De opzegtermijn is twee maanden voor zowel de Klant als BlueMonks, tenzij een vaste projectperiode is overeengekomen tussen de partijen.

e) De Overeenkomst dient schriftelijk per aangetekende brief of per (gescande) e-mail te worden opgezegd.

f) In het geval van een overeenkomst van opdracht waarin geen bepaalde termijn is overeengekomen, kan de Klant de Overeenkomst niet opzeggen, tenzij met uitdrukkelijke instemming van BlueMonks.

g) Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant BlueMonks derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. BlueMonks dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

h) BlueMonks zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

i) BlueMonks heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

j) Indien door BlueMonks of door BlueMonks ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

k) BlueMonks is gerechtigd om gedurende de uitvoeringsovereenkomst personeel terug te roepen voor opleidingsdoeleinden.

l) BlueMonks is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

m) Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan BlueMonks de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

n) De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BlueMonks aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan BlueMonks worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BlueMonks zijn verstrekt, heeft BlueMonks het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Klant de gegevens aan BlueMonks ter beschikking heeft gesteld. BlueMonks is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BlueMonks is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 

Artikel 6. Totstandkoming van de Overeenkomst
a) De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden van BlueMonks.

b) Overeenkomsten tussen BlueMonks en de Klant komen tot stand via het internet (e-mail) of door middel van een schriftelijke bevestiging (brief).

c)Indien de Klant de bestelling annuleert of de Overeenkomst ontbindt zonder geldige reden, is hij schadevergoeding verschuldigd overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden.

d) BlueMonks behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, een opdracht te weigeren.

e) BlueMonks is niet gebonden aan mondelinge Overeenkomsten indien deze niet schriftelijk door BlueMonks zijn bevestigd.

f) Bij voortzetting van een opdracht met een vast rooster en vaste dag kosten, is BlueMonks gerechtigd deze kosten op de laatste dag van iedere maand bij de Opdrachtgever te incasseren.


Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
a) Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. BlueMonks zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

b) Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, is BlueMonks gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen BlueMonks bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van BlueMonks op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

c) Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. BlueMonks zal de Klant in dat geval zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

d) Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal BlueMonks de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

e) Zonder daarmee in gebreke te komen, kan BlueMonks een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

f) Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens BlueMonks gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van BlueMonks daardoor direct of indirect ontstaan.

g) Indien BlueMonks met de Klant een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is BlueMonks niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Klant in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in andere omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

h) Indien de prijsverhoging, anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst, meer dan 10% bedraagt en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek gerechtigd is de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij BlueMonks:

– alsdan alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op BlueMonks rustende verplichting ingevolge de wet

– indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zal plaatsvinden.

i) BlueMonks zal geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan BlueMonks kunnen worden toegerekend.


Artikel 8. Opschorting, ontbinding en tussentijdse beëindiging van de overeenkomst
a) BlueMonks is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden

– indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt;

– indien de Klant de verplichtingen niet tijdig nakomt;

– indien na het sluiten van de Overeenkomst BlueMonks ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;

– indien de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;

– indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van BlueMonks kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

a) Voorts is BlueMonks bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van BlueMonks kan worden gevergd.

b) Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van BlueMonks op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien BlueMonks de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

c) Indien BlueMonks de Overeenkomst opschort of ontbindt, is BlueMonks op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

d) Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is BlueMonks gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

e) Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is BlueMonks gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

f) Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door BlueMonks, zal BlueMonks in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor BlueMonks extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij BlueMonks anders aangeeft.

g) In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het BlueMonks vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

h) In geval van gerede twijfel bij BlueMonks omtrent de betalingscapaciteit van de Klant, is BlueMonks gerechtigd de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de Klant zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De Klant is aansprakelijk voor de directe en indirecte schade die BlueMonks lijdt als gevolg van deze vertraagde levering.

i) Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de verrichte werkzaamheden, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel. 9 Uitvoering en levering van opdrachten
a) BlueMonks is aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering van diensten, tenzij er sprake is van overmacht aan de zijde van BlueMonks. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de forfaitaire factuurwaarde. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant BlueMonks derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. BlueMonks dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.


Artikel. 10 Overmacht
a) BlueMonks is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

b) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BlueMonks geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BlueMonks niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van BlueMonks of van derden, pandemische ziekten en quarantainemaatregelen daaronder begrepen. BlueMonks heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat BlueMonks zijn verbintenis had moeten nakomen.

c) In geval van overmacht dient de Klant BlueMonks daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen onder vermelding van de oorzaak van de overmacht.

d) BlueMonks kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

e) De Klant heeft het recht om de bestelling schriftelijk te annuleren nadat BlueMonks ervan op de hoogte is gesteld dat er sprake is van overmacht aan de zijde van BlueMonks. Voor zoveel BlueMonks ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BlueMonks gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.


Artikel 11. Betalings- en incassokosten
a) Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling achteraf te geschieden door middel van een toegezonden factuur of per bankoverschrijving. De betalingstermijn bedraagt dertig (30) dagen. De betaling dient te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door de BlueMonks aangegeven. BlueMonks is gerechtigd om periodiek te factureren. BlueMonks kan bedingen dat de Klant een voorschot van tenminste 30% betaalt voordat BlueMonks begint met de uitvoering van de Overeenkomst. Meerwerk (na overleg en schriftelijke bevestiging) wordt achteraf gefactureerd, waarvoor eveneens een betalingstermijn van 30 dagen geldt.

b) Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

c) BlueMonks heeft het recht de door de Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. BlueMonks kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. BlueMonks kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

d) De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan BlueMonks verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Klant, die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (artikelen 231 tot en met 247 Boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

e) Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens “Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten (2012)”. Indien BlueMonks echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


Artikel 12. Aansprakelijkheid
a) De aansprakelijkheid van BlueMonks is beperkt tot de schade die als een onmiddellijk en voor de hand liggend gevolg van de niet-nakoming of gebrekkige nakoming kan worden beschouwd.

b) Indien BlueMonks aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

c) Indien BlueMonks aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waaruit de aansprakelijkheid direct voortvloeit.

d) Bij duuropdrachten is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde voor een periode van 2 (twee) kalendermaanden.

e) De aansprakelijkheid van BlueMonks zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat door haar verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico van BlueMonks.

f) BlueMonks is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan: gevolgschade; gederfde winst; gemiste besparingen; schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

g) BlueMonks is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BlueMonks is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

h) BlueMonks is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van door derden verrichte Werkzaamheden of door derden geleverde zaken.

i) De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BlueMonks en/of haar ondergeschikten.

j) De Opdrachtgever is verplicht de schade binnen 3 (drie) maanden na kennisneming daarvan te melden aan BlueMonks.

k) Ten aanzien van de Werkzaamheden geldt een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.


Artikel 13. Intellectueel eigendom
a) BlueMonks behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. BlueMonks heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 14. Overname van personeel
a) Indien de Opdrachtgever buiten de Overeenkomst met BlueMonks om door BlueMonks gedetacheerde werknemers in dienst wenst te nemen, of wanneer de Opdrachtgever op andere wijze Werkzaamheden wenst te laten verrichten, dient de Opdrachtgever hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij BlueMonks. In dat geval kan in overleg een door de Klant aan BlueMonks te betalen bedrag worden vastgesteld waarna BlueMonks schriftelijk toestemming zal geven aan zowel de Klant als de betreffende werknemer.

b)Indien de situatie zoals beschreven in art. 14a zich voordoet, zal de Opdrachtgever aan BlueMonks het bedrag betalen gelijk aan het consulttarief van drie maanden, gebaseerd op een 40-urige werkweek.

c) De Opdrachtgever is gehouden ten minste de wervingskosten te voldoen die BlueMonks moet maken om een vervangende werknemer te werven.


Artikel 15. Gegevensbescherming
a) BlueMonks werkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en verzamelt alleen de Persoonsgegevens waarvoor zij een grondslag voor verwerking heeft. Zowel BlueMonks als de Klant zullen de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming naleven bij de verwerking van Persoonsgegevens. Partijen erkennen dat Persoonsgegevens door BlueMonks als verwerkingsverantwoordelijke kunnen worden verwerkt met het oog op of in verband met:

– de levering van diensten;

– toepasselijke wettelijke of reglementaire vereisten;

– verzoeken en mededelingen van bevoegde autoriteiten;

– administratieve of financiële boekhoudkundige risicoanalyses en klantrelatiedoeleinden.

b) Voor meer specifieke bepalingen inzake gegevensbescherming heeft BlueMonks een privacyverklaring opgesteld die online op de website kan worden geraadpleegd.


Artikel 16. Vertrouwelijkheid en geheimhouding
a) BlueMonks en de Opdrachtgever dragen er zorg voor dat alle informatie, knowhow, (persoons)gegevens of specificaties die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst en/of de onderneming van de andere partij, vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden bekend worden gemaakt, tenzij de partij van wie de informatie afkomstig is daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Hetzelfde geldt voor de inhoud van de Overeenkomst.

b) Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die zonder schending van een geheimhoudingsbeding algemeen bekend is geworden. Daarnaast geldt de geheimhoudingsplicht niet indien openbaarmaking wordt vereist op grond van de wet, of een bindende uitspraak van de rechter of vanwege een andere overheidsinstantie.

c) Werknemers en alle andere derden die voor BlueMonks en de Opdrachtgever werkzaam zijn, zullen eveneens aan deze geheimhoudingsplicht gebonden zijn.


Artikel 17. Klachten
a) Klachten over de door BlueMonks verrichte Werkzaamheden dienen binnen dertig (30) dagen na het ontstaan van de klacht, dan wel binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de Werkzaamheden, per e-mail of telefonisch en gemotiveerd aan BlueMonks kenbaar te worden gemaakt.

b) Indien een klacht gegrond is, krijgt BlueMonks de gelegenheid het gebrek te onderzoeken en te verhelpen. Indien dit niet mogelijk is, zal BlueMonks zorgen voor een passende oplossing.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht
a) Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Nederlands recht van toepassing op geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

b) Onverminderd het recht van BlueMonks om een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van BlueMonks, tenzij de wet anders voorschrijft.

Please download the General Terms and Conditions as a PDF file here..